Egyéb teljesítményért szerezhető kreditek

Oktatómunkáért legkorábban a doktori képzés harmadik félévében évében szerezhető kreditpont, összesen maximum 3 kredit. Egy félévben maximum 1 oktatási kredit szerezhető. A krediteket – az adott oktatási modulért felelős szervezeti egység vezetőjének vagy tanulmányi felelősének írásbeli igazolása alapján – a doktori iskola titkára igazolja. Az igazolások formai követelményét az illetékes doktori iskolák határozzák meg.  

A képzés teljes időtartama során maximum 6 kredit szerezhető konferencia előadással, illetve poszterrel.  A megfelelő OT_Konferencia I-VI. tárgy felvétele, illetve az illetékes doktori iskola vezetője által jóváhagyott kérelem (formanyomtatvány a honlapon) leadása után a konferencia kredit értékét a DT titkára írja jóvá . A kérelemhez csatolni kell a konferencia dokumentációját, amiből a konferencia adatai és a prezentáció jellege egyértelműen kiderül.

Diplomamunkás, illetve tudományos diákkörös hallgató munkájának irányításában való részvételért 4 kredit szerezhető. A megfelelő OT_Témavezetés és/vagy OT_Társtémavezetés tárgy felvétele, illetve a PhD hallgató témavezetőjének igazolásával ellátott kérelem (formanyomtatvány a honlapon) leadása után a krediteket a DT titkára írja jóvá. A kérelemhez csatolni kell a kész szakdolgozat fedőlapját és/vagy a pályamunkáról, TDK előadásról szóló igazolást. (Egy témavezetett hallgató csak egyszer számolható el, akkor is ha, szakdolgozatot és TDK munkát is végzett.)

A konferencia és társ/témavezetés kreditek jóváírása a félév végén történik, nem a kérelem beérkezésekor. Amennyiben valaki félév közben kéri abszolutóriuma kiállítását, amelyhez az egyéb kredit(ek) jóváírása is szükséges, ezt a titkárnak küldött e-mailben kell jelezni. Minden egyéb esetben az aláírt kérvényeket a megfelelő igazolásokkal a félév zárása előtt 1 héttel a PhD irodába kell eljuttatni.

Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 04. 13:43